• Realizacja inwestycji

  Kierownik budowy – Gdańsk, Gdynia

  Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego w każdym procesie budowlanym wymagane jest uczestnictwo Kierownika Budowy. Firma IMPACT oferuje Państwu szeroki zakres współpracy zarówno przy realizacjach kubaturowych jak i infrastrukturalnych.

  Pełniąc funkcję Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym nasi Inżynierowie czuwają i odpowiadają za prawidłowy przebieg całego procesu budowlanego, chronią interesy Inwestora, pilnując by cały proces budowy przebiegał zgodnie z projektem i sztuką budowlaną, zarówno pod kątem technicznym, technologicznym jak i prawnym. Firma IMPACT zapewnia profesjonalne usługi Kierownika budowy w Gdańsku i w Gdyni. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem obowiązków.

  Obowiązki Kierownika Budowy obejmują:

  • - pełnienie obowiązków Kierownika Budowy zgodnie z wymogami polskiego prawa,
  • - sprawdzenie zgodności wykonywanych prac z pozwoleniem na budowę, projektami i normami,
  • - kontrola przestrzegania przepisów BHP na budowie,
  • - kontrola jakości i postępu prac budowlanych,
  • - kontrola i odbiór poszczególnych etapów budowy zwłaszcza robót ulegających zakryciu i zanikających,
  • - zatwierdzenie zgodności i jakości prac budowlanych z wymogami polskiego prawa budowlanego,
  • - uczestnictwo w procedurze odbioru obiektu.


  INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

  Nadzór inwestorski ma na celu kontrolę wykonywanych prac pod kątem technicznym, technologicznym a także prawnym. Inwestor przekazujący swoje zadania kontrolne, upoważnia jednocześnie osoby nadzorujące do reprezentowania siebie na placu budowy.

  Ważnym zadaniem nadzoru inwestorskiego jest kontrola zgodności wykonanych prac z wytycznymi projektu, odbiór i zatwierdzanie poszczególnych etapów budowy, a także, jeśli Inwestor tego wymaga, kontrola finansowa inwestycji.

  Nadzór inwestorski stosowany jest w przypadku, kiedy Inwestor potrzebuje dodatkowej pomocy specjalistycznej, ważnej w skomplikowanych etapach budowy lub niezbędna jest kontrola nad Kierownikiem Budowy, który reprezentuje interesy wykonawcy. Nasza firma oferuje Państwu usługi inspektora nadzoru w Gdańsku i Gdyni. Poniżej mogą Państwo zobaczyć, czym dokładnie się on zajmuje. W razie dodatkowych pytań, pozostajemy do dyspozycji.

  Nadzór inwestorski obejmuje:

  • - pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru zgodnie z wymogami polskiego prawa,
  • - sprawdzenie zgodności wykonywanych prac z pozwoleniem na budowę, projektami i normami,
  • - kontrola przestrzegania przepisów BHP na budowie,
  • - kontrola jakości i postępu prac budowlanych,
  • - zatwierdzenie zgodności i jakości prac budowlanych z wymogami polskiego prawa budowlanego,
  • - uczestnictwo w procedurze odbioru obiektu.

  NADZÓR BANKOWY

  Ofertę nadzoru bankowego kierujemy do banków udzielających kredytów hipotecznych inwestorom realizującym swoje projekty. Usługa ta pozwala zminimalizować ryzyko kredytowe poprzez systematyczne dostarczanie rzetelnych informacji dotyczących stanu realizacji projektu oraz przebiegu finansowania.

  Nadzór bankowy obejmuje:

  • - ocenę stanu zaawansowania prac budowlanych,
  • - przegląd faktur i świadectw płatności,
  • - analizę budżetu i harmonogramu projektu,
  • - analizę dokumentów włącznie z umowami i pozwoleniami administracyjnymi,
  • - regularny udział w zebraniach i inspekcje placu budowy,
  • - regularne raportowanie omawiające postęp robót.